Tuesday, September 14, 2010

లాలి
విడనాడని
నీడల్నీ
వాటితోపాటు
నిన్నూ
జుఫ్ఫ్ మని
ఎగరగలాలి

తగలెయ్యాలి
లేయాలి, పడాలి

ఉఫ్ఫ్
ఎగరెయ్యాలి
జెండాల్నే మోస్తున్న తలల్నీ
మొండాల్నే కోస్తున్న తనాన్నీ

జ్యప్తు చేసుకుపోతున్న
జ్ఞాపగతాలన్నీ
జలస్తంభన పర్వంలో
పూడుకుపోతున్న
జ్ఞాతుల
జినుల
మునుల వాటికన
కనలిన కతల్నీ
ఎగరెయ్యాలి

కసక్
కోరికేసేయ్యాలి
పశ్చా త్తాపపు గొంతుల్నీ
అట పడిగాపులు కాసిన
కాసిని పదాల్నీ

నరికెయ్యాలి
నిందల్నీ
కడ నిదురించిన నీతుల
కడుపుట మొలకెత్తిన
కలుపులుల్నీ
రివ్ రివ్ మనీ
కూలాలి

లాలి

కూలీ
మనాలి

లాలీ జో జో
ఆలీ జో జో

ఐనా
మనాలి
-